Adatkezelési szabályzat

Adatkezelési szabályzat

A jelen adatkezelési szabályzat a www.5percrandi.hu weboldalon meghirdetett rendezvények résztvevői (továbbiakban felhasználók) által önkéntes hozzájárulással megadott adatok tárolására és kezelésére vonatkozik.

 1. Adatkezelő adatai

 

3.1 Adatkezelő neve:                                  Jánky Szilvia

3.2 Adatkezelő székhelye:                                    8900 Zalaegerszeg, Landorhegyi út 20/A

3.3 Adatkezelő nyilvántartási száma:    50157279

3.4 Adatkezelési nyilvántartási szám:   NAIH-92107/2015

3.6 Adatkezelő elérhetősége:                   info@5percrandi.hu

                                                                       5percrandi@gmail.com

                                                

 1. Vonatkozó jogszabályok

Az adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy ez irányú tevékenységét a mindenkor hatályos jogszabályok szerint végzi. Ezek a jelen dokumentum kiadásakor az alábbiak:

 • 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (eKertv).
 • 2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Reklántv.).
 • 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.).
 • 1995. évi CXIX. törvény a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről (Kknyt.).
 1. Az adatkezelés alapelvei

 

 • Személyes adat kizárólag a szolgáltatás nyújtása céljából, valamint a szolgáltatáshoz kapcsolódóan jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.

 

 • Csak olyan személyes adat kezelhető, amely a szolgáltatáshoz kapcsolódó adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.

 

 • Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és - ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges - naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

 

 1. A kezelt adatok köre, az adatkezelés esetei

Az Adatkezelő a felhasználók hozzájárulása alapján az alábbi adatokat kezeli: keresztnév, vezetéknév, email cím, nem, telefonszám, mobiltelefonszám, lakóhely.

A www.5percrandi.hu társkereső szolgáltatás során az adatkezelés a felhasználók (érintettek) önkéntes, tájékozott, és határozott hozzájárulása alapján a jelentkezés során megadott adatok és nyilatkozatok szerint történik. A felhasználók elfogadják a jelen nyilatkozatban lefektetett szabályokat és hozzájárulnak személyes adataik kezeléséhez.

Adatkezelő a felhasználók által megadott adatok hitelességéért és valódiságáért fennálló felelősségét kizárja, ezen adatokat a jelentkezéskor és azt követően – a jogsértés eseteit kivéve – nem ellenőrzi.

Felhasználó a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges jelentkezésével és az adatkezelési hozzájárulásával egyben hozzájárul, hogy a megadott adatait a többi jelentkezett felhasználó számára hozzáférhetővé váljon amennyiben a rendezvényen, amin részt vesz ő az adott személy keresztneve mellé igen jelet írt, illetve a szolgáltatás során az üzemeltető azokat a szükséges mértékben kezelje.

Felhasználók személyes adatainak a továbbítására csak kivételes esetben kerülhet sor, adatkezelő adatfeldolgozót nem vesz igénybe. Amennyiben ilyen adattovábbításra kerül sor harmadik személy részére, úgy ez kizárólag a felhasználó előzetes, kifejezett és tájékozott nyilatkozata esetében lehetséges. Felhasználó ezennel hozzájárulását adja, hogy az adatkezelő által végzett adatkezelés érdemi változása nélkül adatkezelő a későbbiekben adatfeldolgozót vegyen igénybe, amely igénybevételről a felhasználó tájékoztatásra kerül.

 

Amennyiben valamely szolgáltatás igénybevételéhez fizetés szükséges és ez banki átutalás útján történik, úgy a fizetéshez szükséges bankkártya számot, vagy más személyes adatot az adatkezelő nem rögzít, hanem a fizetési tranzakciót lebonyolító szervezet, vagy pénzintézet rendszerén keresztül történik az adatkezelés. Ennél fogva az ilyen jellegű adatkezelésekre az érintett szervezetek adatkezelési szabályzata irányadó.

 

A felhasználó a rendezvényen való jelenlétével elfogadja, hogy a rendezvényen készült fényképeken megjelenhet, amit az adatkezelő a www.5percrandi.hu honlapon és a facebook oldalán megjeleníthet. A felhasználó kérésére a fényképen a jelenléte törlésre kerül.

Amennyiben az arra feljogosított hatóságok a jogszabályokban előírt módon személyes adatok vagy forgalmi adatok átadására hívják fel az adatkezelőt, úgy az adatkezelő törvényi kötelezettségének eleget téve átadja a kért és rendelkezésre álló információkat.

 

Felhasználó beleegyezik abba, hogy a társkereső szolgáltatást kizárólag a saját kockázatára használja, és elfogadja, hogy az adatkezelő kizárja felelősségét a használat során esetlegesen felmerülő vagyoni vagy nem vagyoni károkért.

 

 

 1. Felhasználó jogai és kötelezettségei

 

A felhasználó kérelmezheti az adatkezelőnél 

 1. a) tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
 2. b) személyes adatainak helyesbítését, valamint
 3. c) személyes adatainak - a kötelező adatkezelés kivételével - törlését vagy zárolását.

 

Felhasználó kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá - az érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

 

Ha az adatkezelő a felhasználó tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította.

 

Ha a felhasználó az adatkezelőnek az előző pont szerint meghozott döntésével nem ért egyet, illetve ha az adatkezelő a határidőt elmulasztja, a felhasználó - a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat, illetve kezdeményezheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság eljárását.

 

 

 1. Adatbiztonsági rendelkezések

 

Az adatkezelő köteles az adatkezelési műveleteket úgy megtervezni és végrehajtani, hogy az e törvény és az adatkezelésre vonatkozó más szabályok alkalmazása során biztosítsa a felhasználó magánszférájának védelmét.

 

Az adatkezelő tevékenységi körében a köteles gondoskodni az adatok biztonságáról, köteles továbbá megtenni azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek e törvény, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

 

Az adatkezelőnek és az adatfeldolgozónak az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor tekintettel kell lenni a technika mindenkori fejlettségére. Több lehetséges adatkezelési megoldás közül azt kell választani, amely a személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve, ha az aránytalan nehézséget jelentene az adatkezelőnek.

 

Az adatkezelő az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint a felhasználó tájékoztatása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az általa kezelt személyes adatok továbbításának időpontját, az adattovábbítás jogalapját és címzettjét, a továbbított személyes adatok körének meghatározását, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

 

Zalaegerszeg, 2016. március 17.